2015-162016-172017-182018-192019-20

Arts Faculty

ગુજરાતી વિભાગ

તારીખ પ્રવૃત્તિધારા
૩૧-૦૭-૨૦૧૫“ ગુરુપૂર્ણિમાની ઉજવણી ” આ દિવસે ગુરુઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું . ત્યારબાદ “ ગુરુ બ્રહ્મા ” નાટક બતાવવામાં આવ્યું હતું .જ્ઞાનધારા
૧૩-૦૮-૨૦૧૫“ આંગણવાડીની મુલાકાત ” ૧૫ મી ઓગસ્ટ ઉજવણી નિમિતે “ પનાસ ખાતે ” નીચેની વિદ્યાર્થીઓએ મુલાકાત લીધી હતી .
- શુક્લ શિવાંગી
- શાહ મીતાલી
-   દેસલે દિપીકા
-   ભગત હેતાલી
ત્યાં જઈને બાળકોને રાષ્ટ્રગીત , બાળગીત , ફુગ્ગા , ચોકલેટો , ધ્વજ વગેરે વસ્તુ આપીને ખુશ કર્યા અને બાળકોને ફળોની ઓળખ કરાવી .


સેવાસમુદાય ધારા
૨૦-૦૮-૨૦૧૫“ પુસ્તકપરિચય કાર્યકમ ” દર વર્ષેની જેમ આ વર્ષે પણ લાઇબ્રેરી વિભાગ તરફથી પુસ્તક પરિચયનું આયોજન થયું જેમાં ગુજરાતી વિભાગની વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લીધો હતો . જેમાં
-  ગોસ્વામી વિગીષા પુસ્તક ( ડોલર વહુ )
- રાજપૂત તબ્બુ પુસ્તક ( નાગવંશ )
- હળપતિ રૂપલપુસ્તક ( ઝેર તો પીધા જાણી )
આપવામાં આવ્યાં હતાં
જ્ઞાનધારા
૨૪-૦૮-૨૦૧૫“ નર્મદજયંતી ” ની ઉજવણી ૧૮૨ મી નર્મદ જયંતિ નિમિતે નિબંધ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં ૧ , ૨ , ૩ નંબર આપવામાં આવ્યા હતાંજ્ઞાનધારા
૨૩-૦૯-૨૦૧૫સેમિનાર . આ સેમિનારમાં ડૉ . વિજયશાસ્ત્રીએ પોતાનું પુસ્તક “ આવાગમન ” ની માહિતી આપી વિદ્યાથીઓને માહિતગાર કર્યા હતા .જ્ઞાનધારા
૨૦-૦૨-૨૦૧૬માતૃભાષા દિવસ
માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી નિમિતે પોસ્ટર સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ૧૭ જેટલી વિધાથીઓએ ભાગ લીધો હતો.
પ્રથમ નંબરે :નવાડિયા ઋતુ
માંગુકિયા રાજલ
બગડિયા સાક્ષી
જેઠવા શ્રદ્ધા
દ્રિતીય નંબરે : રાજપૂત તબ્બુ
જોશીરાધા
તૃતીય ક્રમે : પાટીલ પ્રતીક્ષા
ભગત હેતાલી
શાહ શીખા
પરમાર ચૈતાલી
પલનાતી દિવ્યા

સર્જનાત્મકધારા
૨૦-૦૨-૨૦૧૬સેમિનાર. આ સેમિનારમાં ડૉ. કવિતભાઈ પંડ્યાને “પટકથા કેવી રીતે તૈયાર કરવી?” પટકથા એટલે શું, પટકથા લેખકની સજ્જતા તેની મૌલિકતા વિષે વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન કર્યું હતું.જ્ઞાનધારા
૨૦-૦૨-૨૦૧૬ગુજરાતીમાં ‘સાચી જોડણી” સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં ૩૮ જેટલા સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો.
પ્રથમ : મુંબઈવાલા વૈભવી
હળપતિ રૂપલ
દ્રિતીય : પટેલ યેશા
તૃતીય : ભગત હેતાલી
દીપમાલા વિશ્વકર્મા
જ્ઞાનધારા
સર્જનાત્મકધારા

Hindi Department

તારીખ પ્રવૃત્તિધારા
૩૧-૦૭-૨૦૧૫“ ગુરુપૂર્ણિમાની ઉજવણી ” આ દિવસે ગુરુઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું . ત્યારબાદ “ ગુરુ બ્રહ્મા ” નાટક બતાવવામાં આવ્યું હતું .જ્ઞાનધારા
૧૩-૦૮-૨૦૧૫“ આંગણવાડીની મુલાકાત ” ૧૫ મી ઓગસ્ટ ઉજવણી નિમિતે “ પનાસ ખાતે ” નીચેની વિદ્યાર્થીઓએ મુલાકાત લીધી હતી .
- શુક્લ શિવાંગી
-  શાહ મીતાલી
-  દેસલે દિપીકા
-  ભગત હેતાલી
ત્યાં જઈને બાળકોને રાષ્ટ્રગીત , બાળગીત , ફુગ્ગા , ચોકલેટો , ધ્વજ વગેરે વસ્તુ આપીને ખુશ કર્યા અને બાળકોને ફળોની ઓળખ કરાવી .
સેવાસમુદાય ધારા
૨૦-૦૮-૨૦૧૫“ પુસ્તકપરિચય કાર્યકમ ” દર વર્ષેની જેમ આ વર્ષે પણ લાઇબ્રેરી વિભાગ તરફથી પુસ્તક પરિચયનું આયોજન થયું જેમાં ગુજરાતી વિભાગની વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લીધો હતો . જેમાં
- ગોસ્વામી વિગીષા પુસ્તક ( ડોલર વહુ )
- રાજપૂત તબ્બુ પુસ્તક ( નાગવંશ )
-   હળપતિ રૂપલપુસ્તક ( ઝેર તો પીધા જાણી )
આપવામાં આવ્યાં હતાં
જ્ઞાનધારા
૨૪-૦૮-૨૦૧૫“ નર્મદજયંતી ” ની ઉજવણી ૧૮૨ મી નર્મદ જયંતિ નિમિતે નિબંધ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં ૧ , ૨ , ૩ નંબર આપવામાં આવ્યા હતાંજ્ઞાનધારા

ENGLISH DEPARTMENT

DateActivityDhara
August 29, 2015A workshop was organized on Graphology for F.Y, S.Y, and T.Y.B.A students.GyanDhara
September 14, 2015Organized a Spell Bee competition by the Students of S.Y.B.A, ZalaMeghna, Pooja Sharma and Shah Radha. Students of S.Y.B.A and T.Y.B.A enthusiastically participated. The winners were :
1) IyengerHarini – S.Y.B.A
2) VarmaAashna – T.Y.B.A
SarjanatmakDhara
Semester I & IIShowed the following movies based on the novels / dramas to the students of S.Y.B.A and T.Y.B.A and followed with discussion:
Charlie and the chocolate factory – S.Y.B.A
Animal Farm- T.Y.B.A
Romeo and Juliet-T.Y.B.A
As you Like it- T.Y.B.A
Farewell to Arms-T.Y.B.A
Emma-T.Y.B.A
The Great Gatsby-T.Y.B.A
GyanDhara
Farewell to Arms-T.Y.B.A
January 30, 2016Visit to Book fair.GyanDhara
February 10, 2016Story WritingSarjanatmakDhara
March 3, 2016Delivered a lecture on “Teaching as a noble profession” by Mrs. Khushman Vaid.GyanDhara
March 19, 2016Poetry Slam – Organized for interested students from the college. The Slam witnessed excellent writing and oratory skills. The winners were:
1.Pooja Sharma (SYBA) and Sakina Thanwala (TYBA)
2.Siddhi Shah (TYBA)
3.Meghna Zala (SYBA)
SarjanatmakDhara

PSYCHOLOGY DEPARTMENT

DateActivityDhara
December 28, 2015Collected and Distributed warm clothes and blankets to the poor and the underprivileged section of our city.SevaSamudayDhara
December 30, 2015Visit to Old Age Home – Vruddashram, ShriAmbikaNiketan Trust.SevaSamudayDhara
February 11, 2016 To February 12, 20161. Psychology Fest – Psychological Games and Assessment.
2. Seminar on “Emotional Regulation for Adolescence” by Dr.Dipti Joshi
3.  Seminar on “The Magic of minds – The role of the student in the world of mental health”
GyanDhara
SevaSamudayDhara
February 26, 2016Workshop on “Rational Living – Managing Anger and Procrastination” by Mr.RohanPande, Founder & Director of “Rationally Yours”, Pune.GyanDhara
April 2, 2016Visit to an Autism Awareness Programme, on the occasion of “World Autism Awareness Day” Organized by the JeevanAastha Helpline in association with Surat Rural Police and Vandrevala Foundation.GyanDhara
April 2, 2016 To April 3, 2016Workshop on Cognitive Behavior Therapy: Level I by Dr.Dipti JoshiGyanDhara

 

Home Science Faculty

HUMAN ECOLOGY AND CONSUMER SERVICES DEPARTMENT

DateActivity
June 21, 2015Visit to Exhibition on Silk and Cotton Fab of India
July 20, 2015 to July 25, 2015Organized a Training Programme on Cooperative Education for Youth-Women by Surat District co-operative Limited and Sheth P. T. Mahila College of Arts & Home Science, Surat
July 21, 2015Celebration of International Yoga day at MTB Campus, Athwagate, Surat.
July 23, 2015Workshop on Art & Craft
August 6, 2015Book Review
Winners :
1) RamoliyaDhruti
2) Patel Shruti
3) Bhavasar Krishna
4) SavaliyaBhavika
January 1, 19701)        RamoliyaDhruti
January 1, 19702)        Patel Shruti
January 1, 19703)        Bhavasar Krishna
January 1, 19704)        SavaliyaBhavika
August 6, 2015School Visited our college
August 8, 2015Femicon-2015
August 11, 2015Organized training on Terrace Gardening by KVK, Surat, NavsariKrushi University.
August 13, 2015Lecture on Career Counseling
August 14, 2015Women Empowerment fortnight programme.
August 20, 2015B.A. and B.Sc. students participated in Vivekananda Exam
August 25, 2015Udisha Club- School Visit and Lecture on Career Counseling
September 1, 2015Lecture cum demonstration on ecosystem by Nature Club, Surat.
September 8, 2015 To September 13, 2015 Exhibition by VanitaVishram, Surat
September 16, 2015Celebrated World Ozone Day.
October 4, 2015Yuva forum-21 st Century & Youth organized by Vivekanand Kendra, VNSGU Campus, Surat.
October 8, 2015Lecture on entrepreneurship “How to Start Business?” By Ms. Khyati Mehta.
November 22, 2015College Promotional activities organized by Muslim Trust at Ghod-Dod Road, Rander and Unn.
November 28, 2015Celebration of Republic Day at Mamta Special School, Athwa lines, Surat
January 28, 2016 to February 1, 2016Participated in various competition organized by SMC.
February 13, 2016Visited to Kala Ghoda Arts Festival, Mumbai.
February 15, 2016Lecture on Impact of Human Activities on environment.
February 18, 2016
February 19, 2016
BalMela
February 20, 2016Fashion Show Event.
February 22, 2016 to February 29, 2016Kaivalya Education Trust, Surat Chapter.
March 15, 2016Celebration of World Consumer Day.

HUMAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

DateActivity
February 18, 2016
February 19, 2016
Organized "Bal-Mela" for preschool children.
February 26, 2016Organised workshop collaboration with rational living cell on “Procrastination &Anger management”.

FOOD SCIENCE AND NUTRITION DEPARTMENT

DateActivity
SYBSc students took part in FOODTECH ASIA 2015, they distribute college brochures’.
September 8, 2015Celebration of National Nutrition Week:
S.P.T.M.C in collaboration with Surat Nutrition Club, IDA – Gujarat Chapter organized Recipe Competition, Debate Competition and Article Writing Competition Sponsored by Saffola.
A CNE on “Whole Grain” was also organized sponsored by Saffola.
January 1, 1970
January 1, 1970
January 20, 2016 to January 22, 2016F.Y.B.Sc students participated in National budding Chef competition, at AURO University.
January 23, 2016S.Y.B.Sc students attended seminar at M. S.University, Vadodara. Topic of seminar was “Nutrition Awareness Program 2016”.
Peer training at various colleges in Surat on Importance of Breast feeding .
September, 2016Nutrition week Celebration in Various competition
Recipe competition, debate competition and lecture were held on “Blend Oil Versus Single seed oil”.

APPAREL DESIGNING DEPARTMENT

DateActivity
July 19, 2015 to July 21, 2015Three day Workshop on Accessory Designing, Fabric Painting and Glass painting was organized for T.Y.B.Sc students by Pidilite Industries. Eight students were selected as Art and Craft Teachers.
August 22, 2015Visited Silk Fab at AgrasenBhavan where the students witnessed Textiles of Various states of India.
September 7, 2015 to September 13, 2015Participated in Exhibition cum sale organized by VanitaVishramSurat. Students made various articles and dresses for the sale.
January 30, 2016OrganizedaSeminaron SilkMark for all the Apparel Design Students in Collaboration with Mumbai Chapter Of Silk Mark Organization Of India. The Speaker For the event was Mr. V .Ramesh &Mr. GovindaChari.
February 5, 2016F.Y.B.Sc (AD&HM) students participated in SWAYAM SIDDHA Fashion Show Organized By VanitaVishram. Our Student Jyoti Jangir bagged the First Prize.
February 27, 2016Visited TapiUtsav. The Students learnt how to make Paintings with Paper Mache,Natural Dyes etc. It was very beneficial to the students as they got to know how to make natural Dyes.

HOSPITALITY MANAGEMENT

DateActivity
June 20, 2015Visit to JilaSevaSadan.
June 21, 2015International Yoga Day.
July 14, 2015Seminar on Communication Skill.
July 15, 2015Hospitality Management Lab Cleaning.
August 7, 2015Demonstration on First Aid.
August 8, 2015Femicon at VNSGU Convention Hall.
August 19, 2015Flower Arrangement.
August 20, 2015Intercollegiate Tournament.
August 29, 2015Youth Festival at Juhu, Mumbai.
September 5, 2015Guru Purnima Day Celebrations.
September 15, 2015A session on Yoga was conducted in the college central Hall , where the students of T.Y. participated.
October 2, 2015Slogan Competition.
October 16, 2015Navratri Celebration.
November 7, 2015Research on Various topics.
January 4, 2016 to January 9, 2016Day Celebrations.
January 8, 2016Peer Group Training.
January 12, 2016Seminar on “Life changing motivational”.
January 13, 2016Kite Flying Event.
January 20, 2016Annual Sports Day.
January 23, 2016Khelmahakumbh at Udhna.
January 29, 2016Khelmahakumbh at Jahangirpura.
January 31, 201613 th National Horiculture, Herbal Fair & Book Show.
February 5, 2016Fashion Show.

Post Graduate Diploma

P.G Diploma in Dietetics

DateActivity
September 8, 2015Celebration of National Nutrition Week:
S.P.T.M.C in collaboration with Surat Nutrition Club, IDA – Gujarat Chapter organized Recipe Competition, Debate Competition and Article Writing Competition Sponsored by Saffola.
A CNE on “Whole Grain” was also organized sponsored by Saffola.
March 27, 2016S.P.T.M.C along with Surat Nutrition Club IDA – Gujarat Chapter and ISCCM Organized a Seminar on Nutrition Support in Critical Care Sponsored by Abbot Nutrition.

P.G Diploma in Early Childhood Education

DateActivity
September 21, 2015Ganesh Visarjan Celebration
September 24, 2015Eid celebration
October 1, 2015Gandhi Jayanti Celebration
October 13, 2015Swatch Bharat Rally
October 15, 2015Field Trip to Aquarium
October 21, 2015Garba Party on Navratri

P.G Diploma in Food Service and Event Management

DateActivity
September 19, 2015Freshers’ Party at Shiv Gauri Hall, VanitaVishram.
The Grand Bhagwati Cookey Show at The GrandBhagwati Hotel.
October 10, 2015Adolescents Care in office Practice at College Central Hall.
October 12, 2015Dawat ‘E’ Corn Contest at FSN Lab & Central Hall.
October 16, 2015NavratriMahostav at BajiGauri Open Theater.
December 23, 2015Christmas Party at College Central Hall.
January 12, 2016Seminar on “Mind Development” at Shiv Gauri Hall, VanitaVishram.
January 13, 2016Kite Festival at College Terrace.
February 5, 2016Fashion Show at Baji Gauri Open air Theatre, VanitaVishram.
February 7, 2016Annual Function at Baji Gauri Open air Theatre, VanitaVishram.
March 12, 2016Fun with Healthy Food at College Campus.

Arts Faculty

ગુજરાતી વિભાગ

તારીખ પ્રવૃત્તિધારા
July 31, 2016ગુરુપૂર્ણિમા દિવસ ની ઉજવણીજ્ઞાનધારા
August 3, 2015“ પુસ્તકપરિચય કાર્યકમ ” સ્પર્ધાનુઆયોજન થયું જેમાં ગુજરાતી વિભાગની વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લીધો હતો . જેમાં નીચેની વિદ્યાર્થીનીઓ વિજેતા બની
- હળપતિ રૂપલ
- રાજપૂત તબ્બુ
- તન્ના ઉન્નતિ
જ્ઞાનધારા
August 19, 2016કમ્પ્યુટર અને ભાષા શિક્ષણ – વ્યાખ્યાનજ્ઞાન ધારા
August 24, 2016૧૮૩ “ નર્મદજયંતી ” ની ઉજવણી જ્ઞાનધારા
“માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી”
“માતૃભાષા નો અભાવ અને અંગ્રેજી નો પ્રભાવ” વિષય સમૂહ ચર્ચા ની સ્પર્ધા
“સ્ત્રી-શિક્ષણ &સ્ત્રી સશક્તિકરણ” ઉપર સૂત્ર સ્પર્ધા
રેલી નું આયોજન
સર્જનાત્મકધારા

Hindi Department

DateActivityDhara
August 11, 2016देशभक्ति गीत स्पर्धा
विजेताए
१. तिवारी प्राची
२. भगत तेजस्विनी
३. परमार उषा
संगीत धारा
September 14, 2016पुस्तक परिचय स्पर्धा - विजेताए
१. उमरवेश नम्रता
२. परमार उषा
३. पात्रा अश्विनी
४. चिमनानी ट्विंकल
ज्ञान धारा
September 16, 2016साहित्यिक परिचयस्पर्धा
१. परमार उषा
२. शेख सादिया
३. मोरिया खुशबु
ज्ञान धारा
September 19, 2016काव्य पठनस्पर्धा
१. तिवारी प्राची
२. मौर्य खुशबु
३. पटेल विधि
४. पोरिया राजेश्री
ज्ञान धारा

ENGLISH DEPARTMENT

DateActivityDhara
June 30, 2016Debate Competition on “Education System of India”GyanDhara
August 1, 2016Debate on “Love Marriage Versus Arranged Marriage”GyanDhara
August 2, 2016Antakshri competitionSangeetDhara
September 1, 2016Spell Bee competition. The winners were :
1) MitsuChavda
2) PurvaPandya
3) FatemaIsani and MinazBharucha
SarjanatmakDhara
Semester I & IIShowed the following movies based on the novels / dramas to the students of S.Y.B.A and T.Y.B.A and followed with discussion.
Animal Farm
Romeo and Juliet
As you Like it
Farewell to Arms
Emma
Father’s Help
Oedipus Rex
Antony and Cleopatra
GyanDhara
September 9, 2016Debate on “One Child Policy”GyanDhara
October 17, 2016Session on “Career Counselling – Study Abroad”GyanDhara
December 16, 2016Listening ComprehensionGyanDhara
January 5, 2017Extempore Competition. Topics were Surgical Strike, Demonetization, Patriotism, Nationalism, Role of Youth in the progess of nation, Fashion and others.
Winners:
1. HethMistry
2. AnikaMakrani
3. MitsuChavda
SarjanatmakDhara
January 25, 2017Express YourselfSarjanatmak Dhara
February 8, 2017The Enigma of Silence – Poetry Recitation and Sketch Competition
Winners:
1. HeenaShaikh
2. Kena Shah
3. Vidhi Patel
Sarjanatmak Dhara
February 21, 2017Elocution on “Khadi for Nation, Khadi for Fashion”
Winners:
1. MakraniAnika
2. Ayesha Banu
3. IsaniFatema
Sarjanatmak Dhara

PSYCHOLOGY DEPARTMENT

DateActivityDhara
July 12, 2017Psychology Laboratory Inauguration
July 23, 2017National Workshop on Counselling SkillsGyan Dhara
October 7, 2016PsychFest 2016Gyan Dhara, SevaSamudayDhara
October 8, 2016Awareness Program on Suicide PreventionGyan Dhara
January 3, 2017JeevanAastha Helpline – Awareness on Depression, Domestic Violence, Suicide.Gyan Dhara
Movie Reviews:
1. Shutter Island (On Schizophrenia)
2. A Beautiful Mind
3. One flew over the cuckoo’s nest
4. Pursuit of Happiness and others.
Gyan Dhara

Home Science Faculty

HUMAN ECOLOGY AND CONSUMER SERVICES DEPARTMENT

HUMAN DEVELOPMENT DEPARTMENT& P.G DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Date Activity Dhara
28 th July 16Lecture On Stress Management
Speaker : Jyoti Godre
Gyan Dhara
29th July 16
1st Aug 16
2nd -8 th Aug 16
Orientation by Kaivalya Education Foundation
Visit At K.E.F. Office
Conduction of school assessment programme
Gyan Dhara
12 th Aug 16Exhibition Cum Sale
The third year students organized an exhibition of handmade items on the occasion of Rakshabandhan for the college students
Rang Kala Kaushal Dhara
Sarjanatmak Abhivyakti Dhara
8 th Sept16Book Review
Organised for the third year students.
Judges : 1. Dr.Jaya Baravadiya
2. Mrs. Anuradha Shah
3. Dr. Saroj Prajapati
Gyan Dhara
12 th Sept 16Training on School Assessment Programme by Kaivalya Education FoundationGyan Dhara
22 nd Sept 16Lecture on Entrepreneurship as a career
Speaker : Yashodhar Dixit
Gyan Dhara
September 1, 2016Rangoli PresentationRang Kala Kaushal Dhara
June 11, 2016Pre-School Parent Orientation Programme Gyan Dhara
July 15, 2016Organized “Who Am I” Concept Programme for Pre-School Children.
Planned and Implemented by T.Y. Trainees
Kala KaushalyaDhara
1-08-2016 to 10-08-2016Involvement of T.Y Students (Gujarat Unit) with Kevaliya Education Foundation as part of National Assessment of Evaluation Pattern in Schools Gyan Dhara
August 11, 2016Educational Exposure of T.Y HD and P.G DECE Students to Quality Pre-Schools (Fountain Head School)Gyan Dhara
August 14, 2016SwachataAbhiyan Rally by Tiny-Tots of CD Lab SevaSamudayaDhara
August 24, 2016Janmashtami Celebration and Special Games and Sports for little angels and Dramatization by T.Y Trainees Kala Kaushyla
NatyaDhara
20-08-2016 to 09-09-2016Visit to Quality Pre-School (Madressa School) by S.Y, TY HD and PG ECE Students Gyan Dhara
September 3, 2016Teachers Day Celebration Parents performed Teachers Duty in Nursery Gyan Dhara
September 6, 2016Parent Involvement Programme
GanpatiPooja and Katha by Parents at CD lab
Kala KaushlyaDhara
September 11, 2016Healthy Cooking Competition by mothers of pre-school children Kala KaushlyaDhara
October 2, 2016SwachataAbhiyan Rally by Tiny-Tots of CD Lab SevaSamudayaDhara
October 6, 2016“Garba” Celebration by Pre-School Unit Children Parents and Staff Kala KaushalyaDhara
October 11, 2016Dasherra Celebration
NukaadNatak By PG ECE Students – Open for all College Staff and Students
Theme- Victory of Goodness Over the Evil
NatyaDhara
October 20, 2016Mental Health Camp for College Staff & Students on Occasion of World Health Day in Collaboration with “Sparsh”(A center for self-Enrichment )SevaSamudayaDhara
Gyan Dhara
20 th -21 st January 2017“BalMela”
A Professional Event for Local Level Pre-and Primary Children, ECE Educators and Trainees
SevaSamudayaDhara
Gyan Dhara
Kala kaushalyaDhara
NatyaDhara
March 18, 2017Parent Teacher Meeting of S.Y HD Parents Gyan Dhara
January 26, 2017Republic Day celebration at HD Lab Role Play by Children NatyaDhara
April 5, 2017Farewell to Sr. K.G Kids at HD Lab
Motivational Games and Gifts for Tiny-Tots.
Rang Kaushlya

FOOD SCIENCE AND NUTRITION DEPARTMENT & P.G DIPLOMA IN DIETETICS

DateActivityDhara
7 th August 2016National Breast Feeding Week Celebration: T.Y. B.Sc. FSN students created awareness among their peers regarding myths and facts and correct practices of breast feeding and its importance, covering 16 colleges in Surat City.
Faculty Participation: Dr. Khushman Dholawala, Shri. V.D. Joshi, Dr. V. N.Solanki, Mrs. Meenakshi Tripathi, Ms. Roshni Vakilna, Dr. Shilpee Agrawal
Seva samuday
1-7 th September 2016Nutrition week Celebration
* Recipe Competition on Nutritious packed Lunch:
Judges:
Mrs. Meena Raja
Dr. Shilpee Agrawal
The winners were ;
1) Shirgar Amreen
2) Ahuja Vrinda
3) Patel Twinkle
Kala kaushalya
2-3 rd September, 2016P.G. Dietetics and T.Y. B.Sc. FSN students attended National Conference on Food and Nutrition Priorities – From evidence to Action organised by MSU, Vadodara.
Faculty participation: Ms. Roshni Vakilna, Dr. Shilpee Agrawal
Gyan
21 st September 2016A seminar was organized on Critical Care Nutrition by Sheth P.T. Mahila College and Surat Nutrition Club, IDA Gujarat Chapter in collaboration with Fresenius Kabi at Lords Plaza. P.G. Dietetics and T.Y. B.Sc. FSN students participated.
Eminent speaker was Dt. Shiv Kumar from Tata Memorial Hospital, Mumbai
Faculty participation: Dr. Khushman Dholawala, Ms. Roshni Vakilna, Dr. Shilpee Agrawal
Gyan
14 th November, 2016International Diabetes Day Celebration
Poster making Competition was organized by Sheth P.T. Mahila College and Surat Nutrition Club, IDA Gujarat Chapter in collaboration with Advance Diabetes Association, Surat.
Poster Making Competition
Judges:
Dt. Amita Tambekar
The winners :
1) Aishwarya Somani (P.G dietetics)
2) Ramlah Suratwala
3) Fatema Ranijiwala
Recipe Competition :
Judges:
Dr. Khushman Dholawala
Dt. Amita Tambekar
Ms. Roshni Vakilna
The winners were ;
1. Kanan Jadav (P.G dietetics)
2.Riddhi Jain
3.Shivani Jariwala
Faculty Participation: Dr. Khushman Dholawala, Shri. V.D. Joshi, Dr. V. N.Solanki, Ms. Roshni Vakilna, Dr. Shilpee Agrawal
Gyan,
8-9 th January, 2017P.G. Dietetics and T.Y. B.Sc. FSN students attended National seminar on Lifestyle Nutrition, Rajkot.
Faculty participation: Dr. Khushman Dholawala, Ms. Roshni Vakilna, Dr. Shilpee Agrawal
Gyan
22 nd January 2017Nukkad Natak (Street play ) on “Anaemia Awareness Under 12+ 12+ Programme” & “Prevention of Substance abuse” by P.G. Dietetics and T.Y. B.Sc. FSN students
Faculty Participation: Ms. Roshni Vakilna, Dr. Shilpee Agrawal
Seva samuday,
Natya

APPAREL DESIGN DEPARTMENT

DateActivityDhara
July 12, 2016Lab Inauguration
Inauguration of Apparel Design Laboratory was done by Mr. U.K.Gangopadhyay , Executive Director of The Synthetic and Art Silk Mills Research Association (SASMIRA).
27 & 28 July 2016Fevicryl Workshop
Students learnt basics of fabric painting, 3- D painting and embossed painting.
Rang Kala KaushalyaDhara
6 to 10 September 2016Academic trip to Jaipur
Faculty members and students of the department visited Jaipur, Sanger and Bagru. Students gained knowledge about Block printing, Screen printing, Natural dyeing process, Daboo print, Quilt making, Carpet weaving, working of an export house and Blue pottery unit along with sightseeing such as JantarMantar, Amer fort, City Place, JalMahal and local market.
Gyan Dhara
December 22, 2016Visit to STERS
Students gained knowledge about simple handloom, airjet loom, waterjet loom , dobby loom, jacquard loom, rapier loom and machine embroidery work.
Gyan Dhara
3 & 4 January 2017Fevicryl Workshop
Students learnt tie and dye technique without the use of water, coffee painting and embossed painting.
Rang Kala KaushalyaDhara
9 & 10 January 2017Fashion Illustration workshop
Students learnt Basics of Fashion illustration.
Rang Kala KaushalyaDhara
February 28, 2017Fashion Rendering workshop
Students learnt Basics of Fashion Rendering.
Rang Kala KaushalyaDhara

HOSPITALITY MANAGEMENT

DateActivityDhara
1 st April 2016Mocktails Workshop - The main purpose of the workshop was to provide guidance on how to make Mocktails of different flavours with the help of spices, fruits and drinks etc. The Mentor of the day was Miss Khushbu JainKala Kaushalya Dhara
8 th August – 12 th August 2016Educational Trip to Goa - An educational trip to Goa for S.Y. and T.Y students was organised with the main aim of visiting different hospitality properties and their departments. The students visited Casa D Goa a boutique hotel and TajVivanta. Some Recreational activities were also organized for the students.Gyan Dhara
14 th August 2016Grooming & Soft Skills Workshop - The topics covered were ‘How to make presentation effective’, ‘Internal and external grooming’, ‘Body languages’ etc. The guest faculty was Miss UshmaKapadia and Miss Trishna Shah.Gyan Dhara
17 th August 2016First Aid Lecture - The topics covered were basic treatments given to the casualty, different types of bandages and safety tips were discussed with students. The students visited VanitaVishram Nursing College Surat for Lecture cum demonstration.Gyan Dhara
9 th September 2016Visit to Travel & Tourism Fair – Students visited this fair at Indoor Stadium, Surat. The main purpose of the visit were the knowledge of Tourism, Packages of different cities for travelling and Scope of Tourism etc.Gyan Dhara
30 th December 2016Winter Carnival - Christmas and New year Carnival was held in which college students had put up food & beverages stalls and games stalls And DJ party was also conducted.SarjanatmakAbhivyaktiDhara
3 rd – 4 th January 2017Fevicryl workshop - The Students were taught Different types of tie and dye techniques, embossed effect technique as well as coffee painting.Kala KaushalDhara
9 th & 10 th January 2017Fashion Illustration - Fashion illustration workshop was organized in which students participated and learned how to make croquette and fabric rendering.Kala KaushalDhara
20 th – 23 rd January 2017National budding Chef competition - Students participated in Mocktails and open live cooking competition which was held at Auro University, Surat.Kala KaushalDhara
24 th January 2017Seminar on Demonetization of Indian currency - State level one day Seminar was held at Navyug commerce college and our F.Y. students attended the workshop.Gyan Dhara
15 th February 2017Miss Chef 2017 – Like past 2 years, this year also Cooking competition was organised by our department students in which 50 students of our college and 4 students of Women’s Commerce College VanitaVishram participated. Chef ShashikantRathod& Chef Khushbu Jain Judged the competition.Kala Kaushalya Dhara
18 th February 2017First Anniversary Celebration of Nathkhat Nest Day Care Centre– First year completion Party of Nathkhat Nest Day Care Centre, VanitaVishram was organised by the students in which they learnt various elements of event management and theme & party decorations.Kala KaushalDhara
27 th February 2017Peer group training – Like every year the students of T.Y. conducted a training session of the practical knowledge & techniques which they learnt during their Internship Period for S.Y. students.
Topics Like Travel desk management, Front office management, FNB service & Housekeeping were covered in it.
Gyan Dhara

DEPARTMENT OF GUJARATI

DateActivitiesDhara
7 th Jul. '17Celebration of GurupurnimaSarjanatmak Abhivyakti
9 th Aug.'17Elocution CompetitionSarjanatmak Abhivyakti
Dhara
24 th Aug. '17Celebration of 184 th Narmad JayantiSarjanatmak Abhivyakti
Dhara
4 th Aug. '17 to 11 th Aug. '17Unit wise QuestionnaireSarjanatmak Abhivyakti Dhara
23 rd Mar. '18Session on Indian Culture in Gujarati LiteratureGyan Dhara

DEPARTMENT OF HINDI

DateActivityDhara
3rd week
of July
TYBA students.Gyan Dhara
7th Jul. '17Celebration of GurupurnimaGyan Dhara
9th Aug. '17Debate CompetitionGyan Dhara
24th Aug. '17Celebration of 184th Narmad JayantiGyan Dhara
6th Sept. '17Kaavya-Pathan Competition.Kala Kaushalya Dhara
7th Sept. '17Sahitik ParichayGyan Dhara
8th Sept. '17Book ReviewGyan Dhara
3rd Oct. '17Visit to Old-Age HomeSamuday Seva Dhara
4th Aug. '17 to
11thNov. '17
Unit wise QuestionnaireUnit wise Questionnaire
23rd Mar. '18Session on Indian Culture in Gujarati Literature.
Movie screening of the film ‘Malapati Munj’
Gyan Dhara

DEPARTMENT OF ENGLISH

DateActivitiesDhara
5th Oct. '17Organized a Seminar on “Communication through
Experiential Learning”
Sarjanatmak Abhivyakti
Dhara
6th Oct. '17Organized an Event “Meet the Author- Savi Sharma”Gyan Dhara
18th Jan.'18 to
20th Jan. '18
Organized a three days Workshop on “Basic Acting and
Script Writing'
Natya Dhara
7th Feb. '18One day Workshop on
Screened a movie titled – 'Wide Sargasso Sea'
Screened a movie titled – 'The Birthday Party'
Screened a movie titled – 'Guide'
Screened a movie titled – 'Emma'
Gyan Dhara
4th Jul. '17Lecture on Sexual Harassment for SYBA and TYBA.Gyan Dhara
11th Aug. '17Debate on: 'Should there be Dress Code in the College?'
FYBA.
Sarjanatmak Abhivyakti
Dhara
12th Aug. '17Movie Review on – Karsandas, Pay and Use, Sultan, Akira,
Mary Kom, Fault In Our Stars, Diversion, Three Idiots,
Bajrangi Bhaijaan,Thai Jushe
Sarjanatmak Abhivyakti
Dhara

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

DateActivitiesDhara
22 nd Jul. '17Movie Screening on Psychopathology named 'Split'.Gyan Dhara
Aug. '17Internship Programme (1 month)Gyan Dhara
10 th Sept. '17Suicide Prevention Programme at M.T.B. College, Surat.Gyan Dhara
10 th Oct. '17Screened a Movie 'Inside Out' as a part of 'Mental Health Day Celebration'.Gyan Dhara
9 th Nov. '17Field Visit to 'Shree Nandan School', Chandani Chowk, SuratGyan Dhara
16 th Dec. '17Organized a Full day Training Program on “Motivational
Interviewing (MI) and Partners for Change Outcome
Management System (PCOMS)” in collaboration with Human
Development Department.
Gyan Dhara
21 st Dec. '17Of Secret Santa(s), Stockings, Sentiments and Shenanigans-
Guest Lecture by Shri Rojo Shalom George on “My Experience
at NIMHANS: Career Opportunities and Scope in Psychology
Sarjanatmak Abhivyakti
Dhara/Gyan Dhara
28 th Dec. '17Movie Screening “ Front of the Class ” A movie based on Tourette's Syndrome.Gyan Dhara
18 th Jan. '18 to 20 th Jan. '18Three days' Workshop on “ Basic Acting and Script Writing ” in collaboration with English Department.Natya Dhara
21 th Jan. '18Flash Mob regarding “ Mental Health Awareness ” at VR Mall, Surat.Samuday Seva Dhara/
Geet Sangeet Dhara
7 th Feb. '18One day Workshop on “ ” in collaboration with English Department.Gyan Dhara

DEPARTMENT OF GENERAL HOME SCIENCE

DateActivitiesDhara
30th Jun. '17Showcasing talent of Amature DesignerRang Kala Kaushal dhara
6th Jul. '17Parents Teacher MeetingGyan dhara
11th and
12th Jul. '17
Know your BooksGyan dhara
2nd Aug.'17Educational visit to Agricultural University, NavsariGyan dhara
27th Sept.'17Demonstration on "Napkin Folding"Sarjanatmak Abhivyakti
dhara
3rd Oct.'17Demonstration on Table Setting and Salad CarvingSarjanatmak Abhivyakti
dhara
6th Oct.'17Rangoli Decoration and Flower ArrangementRang Kala Kaushal dhara
16 ndand
17thJan. '18
Two days workshop on “Revival of Madhubani Art”Rang Kala Kaushal dhara,
Sarjanatmak Abhivyakti dhara
31st Jan. '18
18th Jan. '18
19th Jan.'18
Peer group training- (Quilling)
Peer group training- (Bubble Painting)
Peer group training- (Thread stitching on paper)
Gyan dhara, Sarjanatmak
Abhivyakti dhara
8th Feb.'18.
11th and 13th
Feb.'18
Orientation Programme- BALA Project
BALA Project workshop- Building as a learning Aid-
organized by Kaivalya Education Foundation Trust
Gyandhara, Sarjanatmak
Abhivyakti dhara, Seva
Samudayik Dhara
20th and
21st Feb.'18
Art and Craft WorkshopRang Kala Kaushal dhara,
Sarjanatmak Abhivyakti
dhara
5th-20th
Mar. '18
Gujarat Limited for S.Y.B.Sc.Gyan dhara
14th and
15th Mar.'18
World Consumer Day Celebration- Exhibition Cum Sale
“Innovision 2018”
Rang Kala Kaushal dhara,
Sarjanatmak Abhivyakti
dhara

DEPARTMENT OF HUMAN DEVELOPMENT & P. G DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

DateActivitiesDhara
16th Jun. '17Pre-School Parent Orientation Programme.Gyan Dhara
24th Jun. '17International Yoga Day Celebration at CD Lab.Khel-Kud Dhara
1st Jul. '17Workshop on Teaching Methodology for SY & TY B.Sc
Students by Departmental Staff.
Gyan Dhara
4th Jul. '17Health Check-up for Children, Mothers and Grand
Mothers of HD Pre-School.
Seva Samudaya Dhara
4th Aug. '17Rakshabandan Celebration by Children at HD Preschool Unit.Kala Kaushlya Dhara
7th Aug. '17Pre-School Parent Orientation Programme.Gyan Dhara
24th Jun. '17Healthy Recipe Cooking Competition for Mothers of
Pre-School Children as part of Nutritional Awareness.
Kala Kaushlya Dhara
11th Aug. '17Janmashtami Celebration and Special Games and Sports
for Little Angels and Dramatization by TY BSc Trainees.
Kala Kaushyla
Natya Dhara
20th AugStory Telling event for Vanita Vishram School Children by
TY BSc HD Students at a Shivgauri Hall, Vanita Vishram.
Gyan Dhara
Natya Dhara
25th -30th
Aug. '17
Ganpati Celebration at Child Development lab.Kala Kaushlya Dhara
4th Sept. '17Teacher's day Celebration in Nursery through Parental
Involvement- Parents Conducted Activities for Children in
Preschool Unit.
Gyan Dhara
9th Sept. '17Performance by Tiny –Tots of CD Lab in Fresher's Day.
and timid child for participation
Kala Kaushlya Dhara
29th Sept. '17“Garba” Celebration by Pre-School Unit Children and Staff.Kala Kaushalya Dhara
03rd& 04th
Oct. '17
Swachata Abhiyan Rally by Tiny-Tots of
CD Lab –Gandhi Jayati.
Seva Samudaya Dhara
16th Dec. '17Organized a one day Workshop on “Becoming an Effective
Counsellor” in collaboration with Psylens Center, Surat.
Dr. Keyoor Joshi, Professor of Psychology from West Texas
A& M University, United States was the facilitator.
Gyan Dhara
5th -6thJan. '18“Bal Mela”- A Professional Event for Local Level Pre-and
Primary Children, ECE Educators and Trainees
Seva Samudaya Dhara
Gyan Dhara
Kala kaushalya Dhara
Natya Dhara
1st to 28th
Feb. '18
Educational Exposure of TY BSc HD and Students-
Visit to Mahadev Trust (for Disabled Children).
Gyan Dhara
20th&21st
Feb. '18
Organised a Two Days National Conference on “Family
Empowerment- A Path Towards Better Life” in Collaboration
with Library. Six special Lectures were delivered by eminent
speakers from the various States of India and participants
across the country presented their research papers in
respective sessions.
Gyan Dhara
21st Feb. '18Conducted a One Day Workshop on Story Telling for TY
& SY BScHD Students. Facilitator was Dr. Eric Miller
(Director, World Story Telling Institute, Chennai).
Gyan Dhara

DEPARTMENT OF FOOD SCIENCE NUTRITION AND P.G DIPLOMA IN DIETETICS

DateActivityDhara
1 st -7 th Aug.'17Breast Feeding Week CelebrationGyan Dhara
Aug. '17Anthropometry Measurement for P.D Vidhya Kunj SchoolSeva Samudaya Dhara
1 st -7 th Sept.'17Nutrition Week CelebrationGyan Dhara
6 th to 8 th Sept. '17Organized 3 days Workshop on Bakery in collaboration with AIBTM, New Delhi.Kala Kaushal Dhara
Oct. '17Visit to Civil Hospital by TYBSc FSN students for Nutrition Surveillance.Seva Samudaya Dhara
10 th Jan. '17Inter Collegiate Nutritious Recipe Making Competition at SPTM College and Free Diet Counselling Camps for Health & Nutrition Awareness at Joggers Park and SVNIT, Surat were organized as a part of National Dietetics Day.Kala Kaushal Dhara/ Seva Samuday Dhara
11 th Jan. '17CNE on “ Comprehensive Diabetes Care ” for all the Professional Dietitians was organized and sponsored by Sun Pharma.Gyan Dhara

DEPARTMENT OF APPAREL DESIGNING

DateActivityDhara
17 th Aug. '17Conducted a one day workshop on 'Creative Portfolio Making' by Mr. Jayesh Wadia ( H.O.D in Fashion & Interior Designing, INIFD)Gyan Dhara
29 th Aug. '17Organized a one day Workshop on Creative Dyeing Techniques by SASMIRA, Mumbai.Gyan Dhara
30 th Aug. '17Organized one day Seminar on Trend Forecasting by SASMIRA, Mumbai.Gyan Dhara
9 th Jan.'18Conducted a one day Workshop on Creative Portfolio Making by Mr. Jayesh Wadia ( H.O.D in Fashion & Interior Designing, INIFD).Gyan Dhara
12 th Feb. '18Peer Group Training was conducted by Third Year Students on Sewing MachineGyan Dhara
23 rd Apr. '18Organized a one day Workshop on Fashion Styling by our alumnae Shweta Bawa (Fashion Stylist with Star Plus)Gyan Dhara

DEPARTMENT OF HOSPITALITY MANAGEMENT

DateActivityDhara
27 th Jun.'17Demonstration on 'Cakes and Brownies' by Chef Khushbu Jain.Kala Kaushalya Dhara
21 st Jul. 17Demonstration on 'Chocolate Making' by Chef DimpleKala Kaushalya Dhara
8 th Aug. 17Workshop on 'Basic Cutting and Chopping of Vegetables and Fruits' by Chef Hanoz Messman.Kala Kaushalya Dhara
23 rd -24 th Aug. 17Inter-School Competition 'Tri-Express Events' including Cooking Competition(Foodie Fix), Quiz Competition (Quizzicals) and Treasure Hunt (Explore).Kala Kaushalya Dhara/Gyan Dhara
26 th -29 th Dec. 18Christmas Celebration- 'We Care- The Joy of Giving' Collection and Donation of Useful Items to the Needy.Seva Samuday Dhara
20 th -22 nd Jan. '18Participation at the National Budding Chef Competition held at Auro University, Surat.Kala Kaushalya Dhara
5 th to 20 th Mar.'18Front office training conducted by Tourisam corpration of Gujarat Limited.Gyan Dhara
20 th to21 st Mar. '18Workshop on 'Bakery and Confectionary' by Ms. Amita JoshiGyan Dhara/ Kala Kaushalya Dhara

SCIENCE UNIT

DateActivityDhara
11 th Feb. '18Students participated in Inter Collegiate Competitions under Micro-Bio-Technika: 2K18 and UGAM at Department of Biotechnology, Veer Narmad South Gujarat University, Surat.Gyan Dhara
14 th Feb. '18Students participated in Inter-College Power Point Presentation competition in Physics organized by Department of Physics, Sir. P. T. Sarvajanik College of Science, SuratGyan Dhara

 

Gujarati Department

DateActivityResource PersonPlaceCoordinatorNo. Of ParticipantsActivity Details
20-08-2018Veer Narmad Jayanti WeeK Celebration -Room No-36
SPTMC
Dr. Mukesh Chauhan 30Dialogue between students & teachers was taken place on Veer Narmad life and writings.
21-08-2018Kavya Pathan & Gadhya Pathan -Room No-36
SPTMC
Dr. Vishvanath Patel 25Students have done the Kavya Pathan & Gadhya Pathan.
23-08-2018Guest Lecture on “ Drama-Mein Gan Devi no Galo”Dr. Satish Vyas & Dr. Chiman Patel ,
Professor Gujarat University, Ahamadabad
Shiv Gauri Hall, Vanita Vishram Dr. Mukesh Chauhan
Dr. Vishvanath Patel
100To edify the students about drama “Mein Gan devi No Galo” and writer of drama interacted with the students followed by discussion.
24-08-2018Debate Competition -SPTMC, Room No-36Dr. Mukesh Chauhan
Dr. Vishvanath Patel
12Students participated with Zeel & Zest in debate competition on “Veer Narmad Jiwan”.
25-08-2018Sahitiyak QuizCentral Hall, SPTMCDr. Mukesh Chauhan
Dr. Vishvanath Patel
110Quiz competition was organized on Veer Narmad Jiwan
28-08-2018Celebration of Meghani Janam Jayanti Central Hall, SPTMCDr. Mukesh Chauhan
Dr. Vishvanath Patel
120Kavya Gan, Kavya Pathan, Jiwan Parichay, Meghani writings.
4-01-2019Screening of Movie “ Manvi ni Bhavai”Central Hall, SPTMCDr. Mukesh Chauhan
Dr. Vishvanath Patel
125
12-01-2019Guest Lecture on “Short Stories”Shri Diwan Thakur,
Ex- Teacher of Diwan Ballu Bhai School, Ahmadabad
110

Hindi Department

DateActivityResource PersonPlaceCoordinatorNo. Of ParticipantsActivity Details
27/07/2018Guru Purnima Celebration -Room No-35, SPTMCDr. Arvind Vasava
Smt. Kala Bhabhor
70Discourse was delivered by students about relevance of Guru Purnima celebration and teachers also given the speech to motivate the students.
13/08/2018Desh Bhakti Geet -Room No-35, SPTMCDr. Arvind Vasava
Smt. Kala Bhabhor
60Competition was organized for students on Patriotic Songs.
Ist Prize Winner – Ms. Mishra Pratibha (S.Y.B.A)
IInd Prize Winner – Ms. Thakur Surbhi-(S.Y.B.A)
11/09/2018Kavya Pathan -Room No-35, SPTMCSmt. Kala Bhabhor
Dr. Bharti Desai
15Kavya Pathan competition was conducted for students
Ist Prize Winner – Ms.Sheikh Sadhiya (T.Y)
IInd Prize Winner – Ms.Godekar Rupal (S.Y)
IIIrd Prize Winner – Ms.Yadav Sushma

12/09/2018Book Review -Room No-35, SPTMCDr. Mukesh Chauhan
Smt. Kala Bhabhor

25Book Review Competition was organized for students.
Ist Prize Winner – Ms.Sethi Asha(F.Y)
IInd Prize Winner – Ms.Rajput Mamta (S.Y)
IIIrd Prize Winner- Ms. Yadav Sushma(T.Y)
14/09/2018Sahitiyak Parichaya -Room No-35, SPTMCDr. Arvind Vasava
Smt. Kala Bhabhor
25Competition was held for students.
Ist Prize Winner – Ms. Sheikh Sadhiya (T.Y)
IInd Prize Winner – Ms - Godekar Rupal (S.Y)
IIIrd Prize Winner – Ms Yadav Sushma(T.Y)

English Department

DateActivityResource PersonPlaceCoordinatorNo. Of ParticipantsActivity Details
21/08/2018Talent Hunt -Room No- 38, SPTMCDr. Saroj Prajapati 20Various competitions were organized for students like Sketch Making, Poetry Recitation, Vocal Instrumental, Dance , Mimicry and Mehandi etc. Students participated enthusiastically.
24/01/2019Movie Screening-Psychology Lab ,
SPTMC
Dr. Smita Bhatt20Movie Screening was organized for T.Y students of “Tess of D’Bervellies, Emma
12/02/2019One day Workshop on Public Speaking & Interview TechniquesMs. Meenakshi Bhatnagar, International Trainer & Motivator Central Hall, SPTMCDr. Smita Bhatt &
Dr. Saroj Prajapati
45Students were exposed to the technical skills in the area of Interview & Public Speaking. It also Provided platform to students for Group Discussion, Question/Answer sessions through presenting varioussituations.
15 - 16/02/2019Workshop on Soft Skills & Personality Development Col. Harindra VyasCentral Hall, SPTMCDr. Smita Bhatt &
Dr. Saroj Prajapati
40To up skill the students to develop strong relationship based on effective interpersonal communication skills in English so that they become self-confident individuals by masking interpersonal skills, team management and negotiation skills.

Psychology Department

NameDateTitle of the PaperPresented at
Mr. Aditya Farsole6 th Oct, 2018Paranormal Beliefs, Personality and GenderNational Seminar On Understanding Different Approaches Towards Achieving Well Being Of The SocietyDepartment Of Home Science, Smt J.P Shroff Arts College, Valsad, Gujarat
2 nd March, 2019Mahatma Gandhi’s Principles of Non – violence and its Psychological Implications.5 th UGC sponsored one day inter – disciplinary International Conference on Mahatma at 150
DateTitle of the PaperPublished in
05 th Nov, 2018A comparative study of Neuroticism and Paranormal Beliefs UGC approved J.No. 40705, Impact Factor: 6.261 (ISSN No. 2348 – 7143) Peer Reviewed International E - Research Journal Special Issue on “Samiksha”
2 nd March, 2019Mahatma Gandhi’s Principles of Non – violence and its Psychological Implications.Vidyawarta Refereed Peer Revised Research Journal, ISSN No. 2319 -931, Impact Factor 6.021, Govt. Trademark 2611690
NameDateTitle of the PaperPresented at
Ms. Ria Nadkarni2 nd March, 2019Mahatma Gandhi’s Principles of Non – violence and its Psychological Implications.5 th UGC sponsored one day inter – disciplinary International Conference on Mahatma at 150
DateTitle of the PaperPublished in
05 th Nov, 2018A comparative study of Neuroticism and Paranormal Beliefs UGC approved J.No. 40705, Impact Factor: 6.261 (ISSN No. 2348 – 7143) Peer Reviewed International E - Research Journal Special Issue on “Samiksha”
2 nd March, 2019Mahatma Gandhi’s Principles of Non – violence and its Psychological Implications.Vidyawarta Refereed Peer Revised Research Journal, ISSN No. 2319 -931, Impact Factor 6.021, Govt. Trademark 2611690
March, 2019A Comparative Study on Birth Order and Assertiveness“Research Journey” Multi disciplinary International E – Research Journal. A Peer Refereed and Indexed Journal. Special Issue CLXIX (B). Impact Factor: 6.261 (ISSN No. 2348 – 7143)

General Home Science Department

DateActivityResource PersonPlaceCoordinatorNo. Of ParticipantsActivity Details
21/06/18 Orientation ProgrammeDr. Suhas Vaidya, Mrs. Anuradha Shah, Dr. Jyoti GodreCollege Conference HallAll faculty members30Students were oriented to become more exam oriented and regular in attending the classes.
21/07/18  Book Review Competition
Winners—
1 Vibhuti Thakur-TY
2. Ravina Prajapati-TY
2.RavinaKhambhati-TY
3.Zeba Dhorajiwala-TY
Judges- Dr.Suhas Vaidya & Dr.Jaya BarevadiyaRoom no 14Mrs Purnima Pancholi40The Objective behind this activity is to know and understand how to do book review and its writing and presentation.
01/08/18 Bhartiya sanskrutipariksha
Winners-
(Home Science unit)
1.Sharma Simran
2.Shah Shivani
3.Rajput Rajnandini
Winners-
(Science unit)
1.Sudhani Hemakshi
2.Bhingardia Vrushti
3.Rawal Krishna
Winners-
(Arts unit)
1. Jitiya Ekta
2. Shaikh Sazida
3.Mishra Krishna
Mrs Purnima PancholiRoom no 42, 43Mrs Purnima Pancholi, Mrs. Bharti Desai, Dr. Padmashree Patel150To sensitize our students for our bharat sanskruti .
03/08/18 Meditation and VipashanaMs.Jyoti Patel and Kavita PatelCollege Conference hall.Dr. Jyoti Godre & Dr. Jaya Barvedia116The objective was to know the advantages of meditation to increase the concentration in all academic and non-academic activities.
25/08/18 Parent Teachers MeetingOur Alumni- Ms. Kinjal Shah, Dr. K.J. Dholawala, Dr. Smita Bhatt, Dr. Imran Surti College Conference hall.All faculty members90To bring in the transparency between the Parents, Students and the College.
24 & 25/08/18       Workshop on “Entrepreneurial Skill developmentMs.Kinjal Shah & Ms.Chhaya Kansariwala from FevicrylRoom No. 17Dr. Suhas Vaidya and Mrs. Purnima Pancholi35To develop various creative skills in students as per the Prime Minister’s initiative of  “Skilful India” .students learnt Acrylic art , Gond art, Zentangle art.
27 & 28/08/18  &  27 & 28/09/18    Rangoli decorations & Flower arrangementMs.Kruti Joshi & Ms.Krina GandhiRoom no 13, Corridors of collegeMs.Kruti Joshi &Ms.Krina Gandhi170To demonstrate various styles of flower arrangement & floor decoration.
30/08/18      Quiz on Environmental issues- organized by T.Y. B.Sc. (General Home Science) in collaboration with Nature Club
Winners-
1.SakinaShaikh
2.Patel Poonam
2.Patel Poonam


Mrs. Purnima PancholiRoom No 18 & 23Mrs. Purnima Pancholi and Mrs. Kalaben Bhabor240The objective behind this is to bring awareness and to sensitize them on various environmental issues and to support the mission of “ Clean& Green India”
2 nd and 3 rd January, 2019Workshop on self groomingMs. Dinal ZaveriCollege Conference hall.Mrs. Purnima Pancholi,
Dr. Payal Jain
60The objective was to impart grooming skills, develop entrepreneurial training and to prepare students to present themselves effectively in today’s competitive world.
18 th and 24 th January, 2019 Workshop on fruits & vegetable carving & floral decorationMr. Balakrishna Arya and Dr. Alka Singh College Conference hall.Dr. Suhas Vaidya, Dr. Payal Jain80The objective behind this workshop was skill development for entrepreneurship as well as enhance professionalism among students.
24 th - 28 th January, 2019-Suman 2019- 16 th National Horticulture Herbal Fair and Flower Show-
Winner- Jadwani Bhoomi, S.Y. B.Sc. (General Home Science) student secured 1 st position in fresh flower decoration competition
Mrs. Purnima Pancholi, Dr. Suhas VaidyaVanita Vishram GroundMrs. Purnima Pancholi, Dr. Payal Jain43Various competitions were held- fresh flower, medicinal plant, dry flower arrangement, bouquet/ gajra/ veni, toran, garland, salad decoration etc.
30 th January, 2019- 6 th March, 2019Peer group trainingMrs. Purnima PancholiRoom No 13Mrs. Purnima Pancholi12Numerous activities were held under this peer group training such as quilling and card making, light box and envelopes making, Paper Craft, Photoframes, envelopes and origami, nail art and pencil case formation.
18 th and 19 th February, 2019Dramatization on consumer issuesMrs. Purnima PancholiRoom No 20Mrs. Purnima Pancholi50Various issues were covered under this programme such as misleading advertisement, consumer protection, faulty weights and measures etc
11 th March, 2019Organization of various Event Dr. Suhas VaidyaCollege Conference HallDr. Suhas Vaidya24Birthday party, fashion show, workshop on professional grooming, Demonstration on Fruit parfaits
12 th March, 2019Entrepreneurial Exhibition Cum Sale- VIBGYOR 2019Chief Guest- Mrs. Rekhaben Khakhrawala, Ms. Kinjal Shah and Ms. Nina RathoreCollege Conference hall.Mrs. Purnima Pancholi, Dr. Suhas Vaidya, Dr. Payal Jain180The objective behind this programme was to develop entrepreneurial skills on professional basis.
15 th March, 2019World Consumer Rights Day Celebration- Poster competition
Winners-
1. Shah Shivani
2. Jain Shivani & Desai Zeel
3. Chauhan Sonal

Mrs. Purnima Pancholi, Dr. Suhas VaidyaRoom No 18, Corridors of CollegeMrs. Purnima Pancholi, Dr. Suhas Vaidya15To create awareness regarding Consumer protection and related issues.

Human Development Department

DateActivityResource PersonPlaceCoordinatorNo. Of ParticipantsActivity Details
5-10/06/2018Making of short film on Learning Difficulties “ Koshish-Ek Nayi Raah ”-SPTMC Central Hall Dr. Roopam Bhatt 10To accord the students experience of fabricating teaching and learning aids, a short film was made, acted by TY students. It will help to create awareness in community.
June 13, 2018Parents Orientation Programme -SPTMC Central Hall Smt. Smriti Juneja 35To orient the parents of newly admitted pre-school unit children about the functioning of pre-school.
June 28, 2018Story Telling Workshop Smt. Smriti Juneja SPTMC Central Hall-53Students of T.Y and S.Y were incorporated the skills of storytelling.
July 31, 2018Workshop on “Resourceful Life and Building Self-Confidence” Shri Dillip Koradia , NPL Coach & Trainer SPTMC Central HallDr. Shashi Saini & Dr. Roopam Bhatt 22T.Y students were taught the essential components of personality development and how it leads to a happy resourceful life.
August 11, 2018Workshop on Phonetics Dr. Imran Surti Room No-18, SPTMC Dr. Roopam Bhatt 53To upskill the T.Y about phonic sounds to become more resourceful to work with pre-school students.
August 14, 2018Independence Day Celebration at CD Lab -SPTMC Central HallSmt. Smriti Juneja 50To expose the Tiny Tots of CD lab the concept of National Festivals, TY students presented a patriotic drama & dance.
August 30, 2018Janmastami Celebration at CD lab -CD Lab Smt. Smriti Juneja22To give the concept of Hindu festivals to pre-school unit students, TY trainee students organized God Krishna Pooja.
September 8, 2018Healthy Recipe Competition by Mothers of Pre-School Kids -SPTMC Dr. Roopam Bhatt 8To create the awareness about importance of nutrition and health among mothers of pre-school kids.
September 11, 2018Ganpati Celebration at CD lab -CD Lab Smt. Smriti Juneja 12To make the pre-school unit student contingent with Hindu culture.
October 9, 2018Navratri celebration -CD Lab Dr. Smriti Juneja 12To inculcate the value of Hindu rituals among pre-school unit kids, garba was organized by T.Y trainees.
December 6, 2018Disabled Week Celebration in Mahadev Trust -Mahadev Educational & Rehabilitation Center Dr. Smriti Juneja12T.Y students had conducted the activities & games for disabled children.
December 20, 2018Sports Day Celebration at CD Lab CD Lab Ms. Roopal Trivedi The tiny tots of pre-school learned to apprehend the importance of physical health & fitness.
December 28, 2018Guest Lecture on “Child Sex Abuse” Dr Salim Hirani & Dr. Latika Shah Dr. Roopam Bhatt40Resource Team had conducted a Training of Trainers (TOT) for students volunteers to train them to conduct an awareness programmes on “Child Sex Abuse” in schools of Surat City.
December 24, 2018Christmas Celebrations -Smt. Smriti Juneja 60To edify the pre-school unit students abreast with different festivals and culture.
January 22, 2019Guest Lecture on “Entrepreneurship Development” Ms. Gulzar Pattharwala & Ms. Salima Charaina Room No-18, SPTMC Dr. Shashi Saini 31To give the students knowledge about prerequisites to become an entrepreneur like registration requirement, , loan facilities, grants available , equipments & material needed, personnel recruitment etc.
January 24, 2019Republic Day Celebration -SPTMC Central HallSmt. Smriti Juneja32To expose the Tiny Tots of CD lab the concept of National Festivals, TY students presented a Mime act and Dance on patriotic songs
February 15, 2019Workshop on “Innovative Games” Smt. Rachna Dave & Smt. Heena Ben , Nutan Bal Shikshan Sangh, Baroda Central Hall, Commerce College Dr. Roopam Bhatt & Dr. Shashi Saini 50Students were trained in skill oriented conventional games and effective story telling techniques.
February 15, 2019Bal Mela Smt. Rachna Dave & Smt. Heena BenPVT Primary School, SPTMC Dr. Roopam Bhatt & Dr. Shashi Saini34Resource team along with the trainee students organized puppet show, storytelling session, and conventional games for 6-8 years of children in school.
March 9, 2019Exhibition on “Informal Teaching Methodologies” -SPTMC , Central Hall Dr. Shashi Saini & Dr. Roopam Bhatt 44To provide the students practical experience in preparing and implementing the informal methodology through display of teaching and learning material .

Food Science and Nutrition Department

DateActivityResource PersonPlaceCoordinatorNo. Of ParticipantsActivity Details
January 30, 1900World Breast feeding Week awareness campaignAPI15 colleges of SuratSmt. MinakshiTripathi,
Dr. V.N. Solanki
1200Peer group training was given to around 15 colleges on “ Advantages of Breast Feeding to Mother, Infant & Society”
August 12, 2018Anthropometric measurements , Health & Nutritional assessment of preschool and adolescent girls of preschool and primary sectionT.Y.B.SC StudentsPreschool and primary section of VanitaVishram, suratMinakshi Tripathi200Anthropometric measurements , Health & Nutritional assessment of preschool and adolescent girls of preschool and primary section of VanitaVishram, Surat was conducted by T.Y. B.sc
October 31, 2018Seminar on higher education AbroadPlanet educationVanita vishram,SuratMinakshi Tripathi,
Dr. V.N. Solanki
80Seminar on higher education Abroad by planet education, Surat
January 10, 2019Dietetics Day CelebrationSeth P.T. Mahila College of Arts & Home Science, Alumni Association of SPTMC and Surat Nutrition ClubFood Science and Nutrition and working dietitians of Surat walked along for Anaemia Mukt BharatRoshnivakilna135 students from F.Y., S.Y., T.Y. and P.G. Dietetics and 7 Faculties from The Dept. of FSN“National Dietetics Day” to create awareness regarding diet & nutrition in India. Seth P.T. Mahila College of Arts & Home Science, Alumni Association of SPTMC and Surat Nutrition Club organized a walkathon to create awareness regarding Anemia Free India.
January 17, 2019Seminar on Food Product Development-Research and DevelopmentAGM, Sumul DairyCollege CampusDr. V.N. SolankiTYBSc

Apparel Designing Department

DateActivityResource PersonPlaceCoordinatorNo. Of ParticipantsActivity Details
July 14, 2018Industrial visit- Banswara-Surat Apparel ParkMrs. Archita Khaitan,
Dr. Manjali Sharma
19 students
2 faculties
Students gained knowledge about working of different garment manufacturing machineries & equipments.
August 6, 2018Visit to Yarn Expo-18-SIECC Sarsana ,SuratMrs. Archita Khaitan
Dr. Manjali Sharma
25 students
2 faculties
Students gained knowledge about recently develop fibers, yarns &fabrics.
20,21/07/2018Fevicryl WorkshopMrs. Chaya KansariwalaClothing LabMrs. Archita Khaitan,
Dr. Manjali Sharma
46Students learnt basics of Coffee painting, Umbrella painting and Gond art.
13,14/08/2018Fevicryl WorkshopMrs. Chaya KansariwalaClothing LabMrs. Archita Khaitan,
Dr. Manjali Sharma
23Students learnt basics of Coffee painting and Mural art.
14,15/2/2019Workshop on Creative portfolio making Mr. Jayesh WadiaClothing LabMrs. Archita Khaitan
Dr. Manjali Sharma
27Students learnt creative resume writing & Digital portfolio making
January 25, 2019Guest lecture
Career as wardrobe stylist in Film Industry
Ms. Roshini JhunjhunwalaCentral HallMrs. Archita Khaitan
Dr. Manjali Sharma
65Students gained knowledge about the work culture of wardrobe stylist in fashion industry.

Hospitality Management Department

NameDateTitle of the PaperPresented at
Smt. Ruchika Agarwal6 th Oct, 2018Understanding Customers Restaurant PurchasingBehaviorNational Seminar On Understanding Different Approaches Towards Achieving Well Being Of The Society
Department Of Home Science, Smt J.P Shroff Arts College, Valsad, Gujarat
29 th Dec ,2018A Study of the Impact of Training on Retention of Gen Y in the WorkforceNational Conference On Theoretical And Empirical Developments In Social Sciences And Accountancy
International Multidisciplinary Quarterly Research Journal Ajanta. Pg. 108-114, Vol. VII, Issue IV, Oct-Dec 2018, Part VI
Impact Factor-5.5
Vanita Vishram Women’s College Of Commerce,Vanita Vishram, Surat
23 rd and 24 th Feb, 2019A Review of the Impact of Training on Talent Retention in HotelsInternational Conference on Management-Past, Present and Future
Uka Tarsadia University, Bardoli
Dr. Vinita Dave6 th Oct, 2018Understanding Customers Restaurant PurchasingBehaviorNational Seminar On Understanding Different Approaches Towards Achieving Well Being Of The Society
Department Of Home Science, Smt J.P Shroff Arts College, Valsad, Gujarat
29 th Dec,2018Practicing E-Governance In Higher Education Institutions To Enhance The Quality Of EducationNational Conference On Theoretical And Empirical Developments In Social Sciences And Accountancy
International Multidisciplinary Quarterly Research Journal Ajanta. Pg. 70-78, Vol. VII, Issue IV, Oct-Dec 2018, Part VI
Impact Factor-5.5
Vanita Vishram Women’s College Of Commerce,Vanita Vishram, Surat
26 th and 27 th April 2019Digitalization of Tourism10 th International Conference on Transformation of Business Economy and Society in Digital Era
Faculty of Management, Pacific University, Udaipur

Science

DateActivityResource PersonPlaceCoordinatorNo. of ParticipantsActivity Details
September 4, 2018Field VisitNACentral Hall, SPTMC, SuratDr. Padmshree Patel & Miss Swati Patel79Visit to Surat Raktdan Kendra
September 9, 2018SeminarNAMahida Bhavan, SuratDr. Navnit Chothani & Dr. Padmshree Patel33Seminar on Solar Energy Application in Domestic Life & Skill Enhancement & Employment ability
December 16, 2018EventNASuratDr. Padmshree Patel & Miss Swati Patel29Social Cause event named Project Nirbhaya
January 29, 2019Parixa pe CharchaNASuratMr. Alpesh V. Patel133Online telecast of the Discussion of Respected Prime minister with various institute students.
February 4, 2018Orientation ProgramMr. TejalSPTMC, SuratDr. Navnit J. ChothaniAll DivisionsOrientation Program on Computer Courses offered by Vanita Vishram
February 6, 2019Tour to POLO forest, IdarNAPOLO Forest IdarDr. Hardik Desai, Dr. Pinakin Dhandhukia & Dr. Yogesh Kadam512 Days tour cum adventure camp to POLO Forest Idar was organised, where students carried out the various activities like mountain tracking, forest visit and rapping
February 6, 2018Orientation Program on Traffic Awareness and RTO procedureRakesh H. Bardoliya & Jigisha R. BardoliyaSPTMC, SuratDr. Navnit J. ChothaniAll DivisionsSub: Seeking permission for arrange an Orientation Program on Traffic Awareness and RTO procedure for the license by Mr. Rajesh Patel
August 3, 2018Tree PlantationNASPTMC, SuratDr. Padmshree Patel & Miss Swati PatelAll DivisionsPlanting more trees around the campus. Students and Staff undertook a tree plantation drive to coincide with the state initiative to increase the green cover in Vanita Vishram
August 11, 2018Femicon2018NASuratDr. Padmshree Patel9
August 30, 2018Janmashtmi & Ganesh chaturthiNASPTMC, SuratDr. Padmshree PatelAll DivisionsJanamashtami, the birthday of Lord Krishana was celebrated with great devotion and enthusiasm
September 11, 2018Elocution CompetitionNAMTB CNAollege-SuratDr. Padmshree Patel2Intercollege Competition
October 1, 2018Bhartiya Sanskruti Gyan ParikshaNASPTMC, SuratDr. Padmshree Patel46It is a unique examination to assess student’s knowledge about Indian Culture.
October 2, 2018Gandhi Jayanti CelebrationNASPTMC, SuratDepartment StaffAll DivisionsAs India remembers Mahatma Gandhi on his 149 th birth anniversary.
October 7, 2018Minaxi Lalit Science Award Test-2018NAVNSGU-SuratMiss Swati Patel13Science test for Under Graduate students
October 30, 2018Rshtriya Ekta DivasNACentral Hall, SPTMC, SuratDr. Sanjay Patel & Dr. Suchitra Savant210The Rashtriya Ekta Divas was celebrated by SPTMC to pay tribute to iron man of India Shri Sardar Vallabhbhai Patel on his birth Anniversary (31st October, 2018). About 210 students of science unit and Faculty members have participated in the celebration by taking Rashtriya Ekta Divas Pledge.
March 22, 1900
Guest Lecturer
Dr. Pruthul Desai, Principal,
Sir P.T. Sarvajanik College of Science

Central Hall, SPTMC, Surat

Dr. Hardik Desai and Dr. Sanjay Patel
CP, CPM, CPMTThe Bohr's Correspondence Principle
January 10, 2019Interclass poster CompetitionNASPTMC, SuratDr. Padmshree Patel, Miss Swati Patel, Dr. Pinakin Dhandhukia122Poster Competition on Electron Microscopy
January 20, 2019UGAMNASuratDr. Padmshree Patel & Miss Swati Patel45Microbiology Association for Under Graduate Students
February 13, 2019Field TripNASVNITDr. Navnit Chothani & Mr. V. D. Joshi24Celebration of National Productivity Week theme by NPC "Circular Economy for Productivity & Sustainability" at SVNIT
11/03/2019 to 14/04/2019Industrial Visit to ONGCNASurat- HaziraChemistry DepartmentCPIndustrial Visit to ONGC
February 14, 2019SeminarDr. Jayesh PatelCentral Hall, SPTMC, SuratDr. Padmshree Patel & Miss Swati Patel122Paranu'-Seminar on IVF
February 15, 2019Awareness program about GPSC and UPSCMr. Sahil and Mr. AkashSPTMC, SuratDr. Navnit J. ChothaniAll DivisionsThe L. K. academy, surat has given detail discussion on the verious competitive examination for graduate students and its preparation methods
March 20, 2019Health Check-upNASPTMC, SuratDr. Padmshree Patel295Health Check-up for Thalassemia

 

Arts

English

DateActivityResource PersonCo-ordinatorNo. of ParticipantsActivity Details
16/08/2019Guftagoo:In conversation with Ms. Anwesha MohantyMs. Anwesha MohantyDr. Imran SurtiStudents of English Department
06/09/2019Guest Lecture on 'Interfaces between English Literature and Psychology'Dr. Sudipta RoyDr. Smita BhattStudents of English Department

Psychology

DateActivityResource PersonCo-ordinatorNo. of ParticipantsActivity Details
28/08/19Debate on Psychoanalitic and behavioural school - Mr. Aditya FarsoleStudents of Psychology Department
4/09/19Movie Screening-SPLIT -Mr. Aditya FarsoleStudents of T.Y.B.A. Psychology Department
5/08/19 to 7/08/19Presentation for Research Purposes

-Mr. Aditya Farsole
&
Ms. Ria Nadkarni
22 Students of T.Y.B.A. Psychology Department
29/07/19Quiz on Intelligence
-Mr. Aditya Farsole
&
Ms. Ria Nadkarni
10 Students of T.Y.B.A. Psychology Department
30/09/19Arts in HealingMagdalene JeyarathnamMs. Ria NadkarniStudents of Psychology Department
18/10/19Statistics Competition:
LETS'S SUM IT UP!
-Ms. Ria Nadkarni14 Students of Psychology Department
22/06/19Workshop on Management of Behavior Disorders
Shalini AnantMs. Ria NadkarniStudents of Psychology Department
26/07/19Workshop on Emotional Intelligence

Dr. Sudha SrikanthMr. Aditya Farsole
&
Ms. Ria Nadkarni
17 Students of Psychology Department
28/09/2019Psynapse 2019 -Mr Aditya FarsoleStudents of Psychology Department

History

DateActivityResource PersonCo-ordinatorNo. of ParticipantsActivity Details
06/07/2019 to 07/07/2019Raziya Sultana: A Warrior PrincessDr. Imran Surti (Academic Coordinator of VanitaVishram)Dr. Vidushi Choksi40

Home Science

Food Science and Nutrition Department

DateActivityResource PersonCoordinatorNo. of ParticipantsActivity Details
07/09/2019Workshop on “Health and Well -Being”Dr. Vikas Desai
Dr. Medha Patel
Dr. Krishna Anjariya
Ms. Sai Saurabh Vyavahare
Dr. Deepa Patel
Smt. Purnima Pancholi,
Dr. Shilpee Agrawal
Dr. Payal Jain.
105
09/09/2019
11/09/2019
13/09/2019
Field Visit to Physiotherapy Centre--Dr. Manisha Vyas
Dr. Payal Jain
S.Y. B.Sc.
26/02/2020Seminar on Vegan DietDr. Nandita Shah- Founder of Sharan from PuneDr. ShilpeeAgrawal, Dr. ManishaVyas120
06/02/20202
to
09/02/2020
Food Mech Asia 2020--Mrs. Meenakshi Tripathi08

General Home Science Department

DateActivityResource PersonCoordinatorNo. of ParticipantsActivity Details
23/07/2019“Book Review”Mrs. Purnima Pancholi Dr. Jaya Ben Barevadiya.Mrs. Purnima Pancholi Dr. Jaya Ben Barevadiya.T.Y.B.Sc Students
25/07/2019Field visit to HAST KALA MELO, an event organized by IC- Index- C in Surat at Science Centre, City Light, Surat----S.Y. and T.Y. B.Sc. (General Home Science)
31/07/2019SEMINAR ON WATER HARVESTINGMr. Nirav Gohil,
Mr. Viral Prajapati, and Mr. Daxesh Patel) are all members of Wilderness India
Smt. Purnima PancholiStudent of General Home Science Department
07/09/2019Workshop on “Health and Well -Being”Dr. Vikas Desai, Dr. Medha Patel, Dr. Krishna Anjariya, Ms. Sai Saurabh Vyavahare
Dr. Deepa Patel
Smt. Purnima Pancholi,
Dr. Shilpee Agrawal
Dr. Payal Jain.
105 Workshop on Self Grooming
09/09/2019
11/09/2019
13/09/2019
Field Visit to Physiotherapy CentreDr. Manisha Vyas
Dr. Payal Jain
S.Y. B.Sc.
14/09/19“World Ozone Day” ----F.Y.B.Sc. (Home Science)
03/02/2020Peer Group Training--Smt. Purnima PancholiT.Y.B.Sc.
02/02/2020 to 04/02/2020Participation in National Horticulture Fair ----16

Human Development Department

DateActivityResource PersonCoordinatorNo. of ParticipantsActivity Details
21/07/2019“STAND SPEAK SHINE” –A Public Speaking WorkshopDr. Binduben Shah, National Trainer of JCI India Dr. Shashi Saini
Ms. Smriti Juneja.
20
31/08/2019A two days Training for Trainers (TOT) was organised by Parenting for Peace ----50

Fashion Designing Department

DateActivityResource PersonCoordinatorNo. of ParticipantsActivity Details
15/7/19 and 20/7/19 A workshop on “Fabric Rendering Techniques” Mr. Dharmesh Balara --T.Y.BSc students
16/08/2019 A lecture on “Product Development” Mrs. Namrata Parikh owner of Fab Design--F.Y.BSc, F.Y.B.Voc, S.Y.BSc and
TYBSc students
21/08/2019Industrial visit – Omni Present ----T.Y.BSc students
21/08/2019Industrial visit – Fab Design ----T.Y.BSc students
19/08/19Workshop on Blue Pottery and Meenakari JewelleryExperts from Pidilite Industry--F.Y.B.Sc and F.Y.B.Voc students
22/8/19 and 23/8/19Workshop on Madhubani Painting and Kutchi Work ----S.Y.BSc students
29/8/19 and 30/8/19Workshop on Warli Art of Maharashtra Experts from Pidilite Industry--S.Y.B.Sc F.D. and H.M. Students
13/02/2020Guest lecture on "Career Counselling "Mrs. Neha Saxena, HOD VLCC Institute--F.Y.BSc, S.Y.BSc, T.Y.BSc and B. Voc students,
26/02/2020Parents Teacher meeting----F.Y. BSc and S.Y. BSc (FD & HM)

Hospitality Management Department

 

Date ActivityResource PersonCoordinatorNo. of ParticipantsActivity Details
21/08/2019WORKSHOP ON SALAD MAKING--Dr. Vinita ModF.Y., S.Y. and T.Y. B.Sc. Students of Hospitality DepartmentThe students learned how to make different healthy salads as well as different salad dressings. It
was a very interesting workshop.
31/08/19GUEST LECTURE – TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT Ms. Rekha Singhi, Senior Executive from the Travel Industry, working in Exotic Tours, Surat, Dr. Vinita Mod85A lecture on the scope of the travel and tourism sector. She also took in to account the different types of passports and visa used in the industry. In the second half of the two hour lecture, the students were taught how to prepare an International Itinerary. The lecture was delivered excellently and the students really benefited a lot.
14/09/2019Expert Talk on ‘Sanitation and Hygiene in Hotel/Restaurant- Laws and Reality’Dr. Ajit Bhatt, Deputy Health Officer from Surat Municipal Corporation Mrs. Ruchika Agarwal86Dr. Bhatt spoke about the importance of clean water, hygienic environment and proper methods of making food safe to consume. He emphasised on the importance of personal hygiene also. Dr. Bhatt explained to the students about the hotels and food laws. Students asked a number of questions to him which was resolved satisfactorily.
27/09/2019World Tourism Day 2019Mr. Arun Shetty
The president of Southern Gujarat Hotels and Restaurant Association Surat
Dr. Vinita Mod. Students of HM Department
11/02/2020International Internship Orientation ProgramMs. Vaishnavi Banaitkar
Ms. Aditi
Representatives from Alzea India
Mrs. Ruchika Agarwal12 students of S.Y. B.Sc

Science

Microbiology Department

DateActivityResource PersonCoordinatorNo. of ParticipantsActivity Details
30/07/2019“Perspectives of Microbiology”Dr. Farida Minocherhomji, B. P. Baria College, Navsari
Dr. Reena Desai, Dolat Usha College, Valsad
Dr. Brijesh Shukla, Kholwad College
Dr. Sanjay Parekh, SRK Institute, Surat
Dr. Padmshree PatelStudents of Microbiology Department
19/02/2020Orientation Lecture on AIDS AwarenessShri Pankaj Chaudhari, (Program manager, (National AIDS Control Programme), Sahyog Mahila Mandal, Muglisara, Surat)Dr. Padmshree PatelStudents of Microbiology Department

English

DateActivityResource PersonCo-ordinatorNumber of ParticipantsActivity Details
04/02/2020Visit to the Book Fair--Dr. Imran Surti92

B.Voc.

Interior Designing Department

DateActivityResource PersonCoordinatorNo.of ParticipantsActivity Details
08/08/2019Field Visit to Home Furniture Expo 2019, at Surat International Exhibition and Convention Centre, Sarsana.--Mrs. Ruchika Agarwal Students of B.Voc. Interior Designing The visit was organised so that the students could get exposure into the latest trends of home furniture and also gain knowledge of different material used to make furniture. They also got an idea of the variety of accessories that can be used to decorate home interior. This visit will definitely help them to add to their creative skills and apply it in their future projects.